?

За нас

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Германия
Телефон: +49 (0)2171 703-0
Имейл: info@tmdfriction.de
Ръководство на фирмата: Christian Stange, Jörg Ennen, Thomas Berners
Седалище: Leverkusen
Търговски регистър: Amtsgericht Köln HRB 65548
Copyright
Всички права запазени. Текстът, изображенията, графиките, звукът, анимацията и видеофилмите са със защитени авторски права. Обръщаме внимание за това, че съдържанието на тази интернет страница не може да се копира и разпространява или да се дава достъп до него на трети лица за търговски цели. За всякакво по-нататъшно разпространение е необходимо писменото съгласие на фирмата TMD Friction Services GmbH. Освен това не се разрешава съдържанието на настоящата интернет страница да бъде променяно. Ако не е посочено нещо друго, всички марки, изброени на тази интернет страница, са със защитен стоков знак. Изрично обръщаме внимание за това, че интелектуалната собственост, която се съдържа на интернет страницата, е правно защитена. С тази интернет страница не се предоставя лиценз за използване на интелектуалната собственост на TMD Friction или евентуално на трети лица.
Отговорност
Ние създадохме тази интернет страница с възможно най-голямо старание. Въпреки това не можем да поемем гаранция за липсата на грешки и за точността на съдържащите се информации. Ние изключваме всякаква отговорност за щети - независимо от какъв род - които възникват във връзка с използването на тази интернет страница, освен ако те не са причинени умишлено или поради груба небрежност от наша страна. По-специално ние не поемаме отговорност за съдържанието на външни връзки. За съдържанието на интернет страници от връзки носят отговорност само техните собственици.
Състояние на данните: 25.11.2023